Yhdistyksen säännöt

Voimassaolon alku: 10.07.2023 14:57:45
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan RC-Autoilijat ry ja sen kotipaikka on Nokian kaupunki.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on radio-ohjattavien pienoisautojenharrastuksen edistäminen. Tässä toiminnassa otetaan erityisesti huomioon nuoriso ja uudet harrastuksesta kiinnostuneet henkilöt.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
a. Perustaa ja ylläpitää ajoratoja, hankkii ja ylläpitää ratojen kunnossapidossa tarvittavaa kalustoa. b. Toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä ja muita tapahtumia.
c. Toimii yhdessä muiden radio-ohjattavien laitteiden harrastajien, yhdistysten ja muiden alan toimijoiden kanssa sekä ylläpitää yhteyksiä näihin.
d. Antaa tietopuolista opastusta ja neuvontaa sekä ylläpitää koulutus- ja opastustilaisuuksia sekä voi ylläpitää internetsivustoa.
e. Tekee esityksiä ja aloitteita eri viranomaisille.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia, ja ottaa lainaa. Lisäksi 2b ja 2d mukaisesta toiminnasta voidaan kerätä pääsy- osallistumis- ja muita maksuja toiminnan mahdollistamiseksi ja siitä koituvien kulujen kattamiseksi.
3. Jäsenet
a. Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja on edellisenä kalenterivuonna täyttänyt vähintään 18 ikävuotta.
b. Yhdistyksen nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja on edellisenä kalenterivuonna täyttänyt enintään 17 vuotta.
c. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallituksen jäsenet yhdessä tai erikseen. Nuoriso- ja juniorijäseneksi hyväksymisen edellytyksenä on huoltajan kirjallinen hyväksyntä jäsenyydelle.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Sivu: 1/4

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päätetään vuosikokouksessa.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi tai useampi muu varsinainen jäsen. Hallituksen jäsenten enimmäismäärä on viisi.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
8. Tilikausi ja toiminnantarkastus Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen vuosikokouksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään
Sivu: 2/4

keväällä (tammikuu-toukokuussa) hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä, nuoriso- ja juniorijäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.
Kokouskutsu tulee esittää jäsenille sähköpostitse tai käyttäen yhdistykselle hyväksyttyä keskustelufoorumia (RC10.fi), tai yhdistyksen verkkosivuja prc-autoilijat.fi
11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen, sekä ratamaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kaudelle
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen
Sivu: 3/4

ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.